კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ბოლო განახლება: 20 აგვისტო 2023

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ჩვენს პოლიტიკას და პროცედურებს თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს და მოგითხრობთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების შესახებ და როგორ გიცავთ კანონი.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ინტერპრეტაცია და განმარტებები

ინტერპრეტაცია

ქვემოთ მოცემულ სიტყვებს, რომლებიც გამოყენებულია ამ დოკუმენტში აქვთ განსაზღვრული მნიშვნელობა. ამასთან განმარტებებს აქვთ ერთი მნიშვნელობა იმისდა მიუხედავად მხოლობით თუ მრავლობით რიცხვში არიან გამოყენებული.

განმარტებები

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დოკუმენტისათვის:

• ანგარიში ნიშნავს უნიკალურ ანგარიშს, რომელიც შექმნილია თქვენთვის, იმისათვის, რომ მიიღოთ წვდომა ჩვენ სერვისებზე ანდა სერვისების ნაწილზე.

• აფილირებული ნიშნავს სუბიექტს, რომელიც აკონტროლებს, არის გაკონტროლებული ან ექვემდებარება საერთო მაკონტროლებელს, სადაც „კონტროლი“ ნიშნავს 50% ან მეტი აქციების მფლობელობას, წილობრივ პროცენტს ან სხვა ფასიან ქაღალდებს, რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება დირექტორების ან სხვა მმართველების არჩევისთვის.

• კომპანია (მოხსენიებული ამ შეთანხმებაში, როგორც „კომპანია’’, ,,ჩვენ’’ ან ,,ჩვენი’’) ნიშნავს ,,შპს ეისიდისი’’ - ს, რეგისტრაციის მისამართი, გურამიშვილის გამზ. 78, თბილისი, საქართველო.

• ქუქები არიან პატარა ფაილები, რომლებიც განთავსდებიან თქვენს კომპიუტერში, მობილურ ან სხვა პორტატულ მოწყობილობაში ვებ-გვერდზე ვიზიტის დროს და შეიცავენ ამ ვებ-გვერდის დათვალიერების ისტორიას, ასევე სხვა დეტალებს, რომლებიც დაკავშირებულია ვებ-გვერდის გამოყენებასთან.

• ქვეყანა არის საქართველო.

• მოწყობილობა ნიშნავს ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია სერვისზე წვდომა, როგორიცაა კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი, ციფრული ტაბლეტი და სხვ.

• პერსონალური მონაცემები არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად პირს.

• სერვისი ნიშნავს ვებ-გვერდს.

• მომსახურების მიმწოდებელი ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს კომპანიის სახელით. ეს ეხება მესამე მხარის კომპანიებს ან პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან კომპანიის მიერ, რათა ხელი შეუწყონ სერვისს, უზრუნველყონ სერვისი კომპანიის სახელით, განახორციელონ სერვისთან დაკავშირებული მომსახურებები ან დაეხმარონ კომპანიას სერვისის გამოყენების ანალიზში.

• მონაცემების გამოყენება ნიშნავს ავტომატურად შეგროვებულ მონაცემებს, რომლებიც გენერირებულია სერვისის გამოყენებით ან თავად სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდის მონახულების ხანგრძლივობა).

• ვებგვერდი გულისხმობს ACDC-ს, რომელიც ხელმისაწვდომია http://www.acdc.ge - დან.

• თქვენ გულისხმობს ფიზიკურ პირს, რომელსაც აქვს წვდომა ან იყენებს სერვისს, ან კომპანიას ან სხვა იურიდიულ პირს, რომლის სახელითაც ასეთი ფიზიკური პირი იყენებს სერვისს.

თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება

შეგროვებული მონაცემების ტიპები

პერსონალური მონაცემები

ჩვენი სერვისით სარგებლობისას შეიძლება მოგთხოვოთ მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიცირებისთვის. პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:

• ელ-ფოსტის მისამართი

• სახელი და გვარი

• მოხმარების მონაცემები

მონაცემთა გამოყენება

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება ხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონითა და სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

ვებ-გვერდის მოხმარების მონაცემები ავტომატურად გროვდება სერვისის გამოყენებისას.

მოხმარების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ. IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, უნიკალური მოწყობილობა.

იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ გარკვეული ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თქვენს მიერ გამოყენებული მობილური მოწყობილობის ტიპის, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID, თქვენი მობილური მოწყობილობის IP მისამართი, თქვენი მობილური ოპერაციული სისტემა, მობილური ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი, რომელსაც იყენებთ, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს სერვისს ან, როდესაც თქვენ შედიხართ სერვისზე მობილური მოწყობილობით.

თვალთვალის ტექნოლოგიები და ქუქები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქებს და მსგავსი თვალთვალის ტექნოლოგიებს ჩვენს სერვისზე აქტივობის თვალყურის დევნებისთვის და გარკვეული ინფორმაციის შესანახად. ჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიზისთვის გამოიყენება ტეგები და სკრიპტები ინფორმაციის შეგროვებისა და. ჩვენ მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიები შეიძლება შეიცავდეს:

• ქუქები ანუ ბრაუზერის ქუქები. ქუქი არის პატარა ფაილი, რომელიც განთავსებულია თქვენს მოწყობილობაზე. თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენს ბრაუზერს უარი თქვას ყველა ქუქი-ფაილზე ან მიუთითოს როდის იგზავნება ქუქი. თუმცა, თუ თქვენ არ მიიღებთ ქუქი-ფაილებს, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილის გამოყენება. თუ თქვენ არდაარეგულირებთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებს ისე, რომ მან უარს თქვას ქუქიებზე, ჩვენმა სერვისმა შეიძლება გამოიყენოს ქუქები.

• ვებ შუქურები. ჩვენი სერვისისა და ჩვენი ელ-ფოსტის გარკვეული განყოფილებები შეიძლება შეიცავდეს მცირე ელექტრონულ ფაილებს, რომლებიც ცნობილია როგორც ვებ შუქურები (ასევე მოიხსენიება როგორც წმინდა გიფები, პიქსელური ტეგები და ერთპიქსელიანი გიფები), რომლებიც საშუალებას აძლევს კომპანიას, მაგალითად, დათვალოს მომხმარებლები, რომლებიც ეწვივნენ ამ გვერდებს, ან გახსნეს ელექტრონული წერილი და სხვა ვებ-გვერდთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინსტრუმენტები (მაგალითად, გარკვეული განყოფილების პოპულარობის ჩაწერა და სისტემისა და სერვერის მთლიანობის შემოწმება).

ქუქები შეიძლება იყოს "მუდმივი" ან "სესიის" ქუქები. მუდმივი ქუქი-ფაილები რჩება თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე, როდესაც ხაზგარეშე ხართ, ხოლო სესიის ქუქი-ფაილები წაიშლება, როგორც კი დახურავთ თქვენს ბრაუზერს.

ჩვენ ვიყენებთ როგორც "მუდმივ", ასევე "სესიის" ქუქებს ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისთვის:

საჭირო / აუცილებელი ქუქი-ფაილები

ტიპი: სესიის ქუქები

ადმინისტრირდება: ჩვენს მიერ

მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები აუცილებელია იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდის საშუალებით და საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ მისი ზოგიერთი ფუნქცია. ისინი ხელს უწყობენ მომხმარებლების ავთენტიფიკაციას და თავიდან აიცილონ მომხმარებლის ანგარიშების თაღლითური გამოყენება. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისების მიწოდება შეუძლებელია და ჩვენ ვიყენებთ ამ ქუქი-ფაილებს მხოლოდ იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ ეს სერვისები.

ქუქების პოლიტიკა / შეტყობინების მიღების ქუქი-ფაილები

ტიპი: მუდმივი ქუქები

ადმინისტრირდება: ჩვენს მიერ

მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები აიდენტიფიცირებს, დაეთანხმა თუ არა მომხმარებელი ვებ-გვერდის ქუქების გამოყენებას.

ფუნქციონალური ქუქები

ტიპი: მუდმივი ქუქები

ადმინისტრირდება: ჩვენს მიერ

მიზანი: ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს დავიმახსოვროთ არჩევანი, რომელსაც აკეთებთ ვებ-გვერდის გამოყენებისას, როგორიცაა თქვენი შესვლის დეტალების დამახსოვრება ან ენის უპირატესობის დამახსოვრება. ამ ქუქების მიზანია თავიდან აიცილოთ თქვენი პრეფერენციების ხელახლა შეყვანა ყოველ ჯერზე, როდესაც იყენებთ ვებ-გვერდს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქების შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს ქუქების პოლიტიკას ან ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ქუქების განყოფილებას.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება

კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

ჩვენი სერვისის მიწოდება და შენარჩუნება, მათ შორის ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგი.

თქვენი ანგარიშის მართვა: თქვენი, როგორც სერვისის მომხმარებლის რეგისტრაციის სამართავად. თქვენ მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს შეუძლია მოგცეთ წვდომა სერვისის სხვადასხვა ფუნქციებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვენთვის, როგორც რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის.

კონტრაქტების მართვისთვის: თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ან მომსახურების ნასყიდობის ხელშეკრულების შემუშავება და გაფორმება ან ჩვენთან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

თქვენთან დასაკავშირებლად: იმისათვის, რომ დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ზარებით, SMS-ით ან ელექტრონული კომუნიკაციის სხვა ექვივალენტური ფორმებით, როგორიცაა მობილური აპლიკაციის push-შეტყობინებები განახლებების ან ინფორმაციული კომუნიკაციების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ფუნქციებთან, პროდუქტებთან ან კონტრაქტულ სერვისებთან, უსაფრთხოების განახლებების ჩათვლით, როცა საჭიროა ან გონივრული მათი განხორციელება.

მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც ისეთივეა, როგორიც თქვენ უკვე შეიძინეთ ან იკითხეთ, თუ თქვენ არ გადაწყვეტთ არ მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია.

თქვენი მოთხოვნების მართვისთვის: ჩვენთან თქვენი მოთხოვნების სამართავად.

ბიზნეს ტრანსფერებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის ნაწილის ან მთელი აქტივების შერწყმის, დეინვესტირების, რესტრუქტურიზაციის, რეორგანიზაციის, დაშლის, გაყიდვის, გაკოტრების, ლიკვიდაციის, ან მსგავსი პროცესის დროს, რომლის დროსაც ჩვენს მიერ შენახული პერსონალური მონაცემები ჩვენი სერვისის მომხმარებლების შესახებ გადაცემულ აქტივებს შორისაა.

სხვა მიზნებისთვის: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზი, მონაცემთა გამოყენების ტენდენციების იდენტიფიცირება, ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის დადგენა და ჩვენი სერვისის, პროდუქტების, მარკეტინგისა და თქვენი გამოცდილების შესაფასებლად და გასაუმჯობესებლად.

ჩვენ შეიძლება გავაზიაროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია შემდეგ მხარეებთან და სიტუაციებში:

სერვისის პროვაიდერებთან: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სერვისის პროვაიდერებს ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის და თქვენთან დასაკავშირებლად.

პარტნიორებთან: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ფილიალებს ან აფილირებულ კომპანიებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სრულ დაცვას მათ მიერ. აფილირებული კომპანიები მოიცავს ჩვენს დედა კომპანიას და ნებისმიერ სხვა შვილობილ კომპანიას, ერთობლივ საწარმოს, პარტნიორებს ან სხვა კომპანიებს, რომლებსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ ან, რომლებიც ჩვენთან ერთად საერთო კონტროლის ქვეშ არიან.

ბიზნეს პარტნიორებთან: ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს, რათა შემოგთავაზოთ გარკვეული პროდუქტები, სერვისები ან აქციები.

სხვა მომხმარებლებთან: როდესაც თქვენ აზიარებთ პერსონალურ ინფორმაციას ან ურთიერთობთ საჯარო სივრცეში (სოციალური ქსელები, ჩატი, კონფერენციები, ტრეინინგები და ა.შ.) სხვა მომხმარებლებთან, ასეთი ინფორმაცია შეიძლება ნახოს ყველა მომხმარებელმა და შეიძლება საჯაროდ გავრცელდეს გარეთ.

თქვენი თანხმობით: ჩვენ შეგვიძლია გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა მიზნით მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

თქვენი პერსონალური მონაცემების შენარჩუნება

კომპანია შეინარჩუნებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მანამ, სანამ ეს აუცილებელია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგალითად, თუ ჩვენ გვჭირდება თქვენი მონაცემების შენახვა მოქმედი კანონების შესასრულებლად), მოვაგვაროთ დავები და დავიცვათ ჩვენი სამართლებრივი შეთანხმებები და პოლიტიკა.

კომპანია ასევე შეინარჩუნებს სერვისის გამოყენების მონაცემებს შიდა ანალიზის მიზნებისთვის. სერვისის გამოყენების მონაცემები ჩვეულებრივ ინახება უფრო მოკლე დროით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მონაცემები გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან ჩვენ იურიდიულად ვალდებულნი ვართ შევინარჩუნოთ ეს მონაცემები უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა

თქვენი ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემების ჩათვლით, მუშავდება კომპანიის საოპერაციო ოფისებში და ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც დამუშავებაში მონაწილე მხარეები არიან განლაგებული. ეს ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს - და ინახებოდეს კომპიუტერებზე, რომლებიც მდებარეობს თქვენი ქვეყნის ან სხვა სამთავრობო იურისდიქციის გარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი იურისდიქციისგან.

თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რასაც მოჰყვება თქვენი ასეთი ინფორმაციის წარდგენა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ გადაცემაზე.

კომპანია მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დამუშავება და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა არ განხორციელდება ორგანიზაციაში ან ქვეყანაში, თუ არ არსებობს ადეკვატური კონტროლი, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვა თქვენს მონაცემებზე და სხვა პირად ინფორმაციაზე.

წაშალე შენი პერსონალური მონაცემები

თქვენ გაქვთ უფლება წაშალოთ ან მოითხოვოთ, რომ დაგეხმაროთ თქვენს შესახებ შეგროვებული პერსონალური მონაცემების წაშლაში.

ჩვენმა სერვისმა შეიძლება მოგცეთ შესაძლებლობა წაშალოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენს შესახებ სერვისის შიგნით.

თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ, შეცვალოთ ან წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია ნებისმიერ დროს, თქვენს ანგარიშზე შესვლით, ანგარიშის პარამეტრების განყოფილებაში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მართოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, რათა მოითხოვოთ წვდომა, შეასწოროთ ან წაშალოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ.

თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს გარკვეული ინფორმაციის შენახვა, როდესაც გვაქვს ამის სამართლებრივი ვალდებულება ან კანონიერი საფუძველი.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება

ბიზნეს ტრანზაქციები

თუ კომპანია ჩართულია შერწყმის, შესყიდვის ან აქტივების გაყიდვის პროცესში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს მესამე მხარეს. ჩვენ წინასწარ გამოგიგზავნით შეტყობინებას, სანამ თქვენი პერსონალური მონაცემები გადაიცემა ანდა სხვა კონფიდენციალურობის პოლიტიკას დაექვემდებარება.

სამართალდამცავები

გარკვეულ გარემოებებში, მართებული მოთხოვნების საპასუხოდ, კომპანიას შეიძლება მოეთხოვოს თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან საჯარო ხელისუფლება (მაგ. სასამართლოს ან სამთავრობო უწყების გაჩინება).

სხვა სამართლებრივი მოთხოვნები

კომპანიამ შეიძლება გაამჟღავნოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კეთილსინდისიერად და რწმენით, რომ ასეთი ქმედება აუცილებელია:

• შეასრულოს კანონიერი ვალდებულება;

• დაიცვას კომპანიის უფლებები ან საკუთრება;

• აღკვეთოს ან გამოიძიოს შესაძლო არასათანადო ქმედებები სამსახურთან დაკავშირებით;

• დაიცავით სერვისის მომხმარებლების ან საზოგადოების პირადი უსაფრთხოება;

• დაიცვას თავი სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან;

თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება

თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას მის აბსოლუტურ უსაფრთხოებაზე.

ბმულები სხვა ვებ-გვერდებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის ვებ-გვერდზე ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, გადახედოთ თქვენს მიერ მონახულებული ყველა ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებ-გვერდების თუ სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პროცედურებზე.

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნებით.

ჩვენ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტით და/ან ჩვენს სერვისზე ცნობილი შეტყობინების საშუალებით, სანამ ცვლილება ძალაში შევა და განვაახლებთ „ბოლო განახლების“ თარიღს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ზედა ნაწილში.

თქვენ გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერი ცვლილებისთვის. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ძალაშია, როდესაც ისინი განთავსდება ამ გვერდზე.

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

• ელ-ფოსტით: info@acdc.ge

• ტელეფონით: +995 595 99 29 00